Økonomiske problemer

Tilbud om økonomisk rådgiving/gjeldsrådgivning til deg som har langvarige økonomiske problemer, og økonomisk forvaltning til deg som har problemer med å disponere egen økonomi. Økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Økonomisk rådgiving

Du kan få råd om hvordan øke inntektene og redusere utgiftene, og få veiledning i hvordan du utarbeider budsjett og betalingsplaner. De økonomiske rådgiverne kan også være i dialog og forhandle med kreditorene, eller om nødvendig søke offentlig gjeldsordning.

Du som ønsker økonomisk rådgiving må være folkeregistrert og bo i Asker kommune. Barnefamilier og personer som står i fare for å miste boligen blir prioritert.

Du vil deretter få tilbud om en kartleggingssamtale med en gjeldsrådgiver innen fem virkedager.

Økonomisk forvaltning

Personer som har egen inntekt, men som har problemer med å styre sin økonomi slik at nødvendige utgifter blir betalt, kan bli tilbudt økonomisk forvaltning.

Tjenesten er sterkt behovsprøvd, og har som mål at personen klarer å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

Det inngås en avtale mellom søker og Asker kommune. Deretter opprettes det en konto i søkers navn som Asker kommune disponerer. Kommunen sørger for betaling av husleie, strøm og forsikring, og utbetaler søkeren et avtalt beløp som skal dekke andre utgifter. 

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid.
Den vanligste formen for økonomisk sosialhjelp er pengebidrag, men du kan også få hjelp i form av lån, forutsatt at du har økonomi til å betale det tilbake. Støtte i form av varer og tjenester er også et alternativ.