Kommunale boliger

Innbyggere som på grunn av sosiale og/eller helsemessige forhold har vansker med å skaffe seg bolig, kan søke om kommunal bolig.

Fra 1. juli 2015 ble det innført nye retningslinjer, som blant annet medfører at du ikke lenger trenger søke om type bolig, men etter hvilket behov du har som bruker - eksempelvis bolig med eller uten bemanning. 

Du som søker må ha bodd i Asker kommune de siste tre årene. Det er i tillegg en mulighet for unntak fra krav om botid i særskilte tilfeller.

Retningslinjer for boliger med bemanning

Formål

Boligene med stasjonær bemanning, med kommunal tildelingsrett, er et virkemiddel for å bistå personer med behov for pleie/tilsyn/veiledning knyttet til boligen for å kunne ivareta egen helse.

Målgrupper:

 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • personer med psykiske lidelser
 • personer med rusutfordringer/rusavhengighet
 • personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP)
 • eldre

Følgende vilkår  må oppfylles:

 • Søker må være fylt 18 år
 • Søker må være folkeregistrert i Asker kommune de siste 3 år. Institusjonsbeboere som ikke var bosatt i Asker kommune før innleggelse opparbeider ikke botid i innleggelsesperioden.
 • Søker bor lite hensiktsmessig i forhold til helse og funksjonsevne og ordinære tjenestetilbud er ikke tilstrekkelig for å ivareta brukers helse. Søker må ha varige behov for, og kunne nyttiggjøre seg, de tjenester som er knyttet til boligen.
 • Rådmannen kan dispensere fra pkt. 1-3 i tilfeller der det vurderes som nødvendig for å ivareta brukers behov for tjenester på en forsvarlig måte, elle det foreligger andre boligsosiale forhold.

Retningslinjer for boliger uten bemanning

Formål

Boliger uten stasjonær bemanning, med kommunal tildelingsrett, er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke klarer å skaffe/beholde egnet bolig.

Målgruppe:

 • Personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig bistand, klarer å skaffe og beholde egnet bolig.
 • Nyankomne flyktninger som skal bosettes i Asker etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Følgende vilkår må oppfylles:

 • Søker må være fylt 18 år
 • Søker må ha vært folkeregistrert i Asker kommune de 3 siste år. Institusjonsbeboere som ikke var bosatt i Asker kommune før innleggelse opparbeider ikke botid i innleggelsesperioden.
 • Søkere må på grunn av helsemessige og/eller sosiale forhold anses ut av stand til å skaffe annen egnet bolig.
 • Kommunal bolig uten stasjonær bemanning vurderes som tilstrekkelig ut fra brukers tjenestebehov.
 • Kommunale boliger uten stasjonær bemanning tildeles også til nyankomne flyktninger som er 18 år eller elder og som bosettes i Asker kommune etter avtale med IMDI i henhold til det antall kommunestyret til enhver tid har vedtatt.
 • Rådmannen kan dispensere fra pkt. 1-5 i tilfeller der det vurderes som nødvendig for å ivareta brukers behov for tjenester på en forsvarlig måte, eller der det foreligger andre boligsosiale forhold.

Lovgrunnlag for kommunale boliger

Kommunale boliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen skal hjelpe til med å skaffe bolig (se helse og omsorgstjenesteloven § 3-7).

Ved inngåelse av husleiekontrakt gjelder husleielovens bestemmelser.