Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra kommunestyret tirsdag 13/10

Kommunestyret behandlet en rekke saker tirsdag 13. oktober, i tillegg til at politikerne fikk en orientering om koronasituasjonen i Asker.

Video fra kommunestyret

Hvis du ønsker å se opptak fra kommunestyret, finner du hele møtet på denne lenken.

Hvis du vil lese sakspapirer og vedtak, finner du dette her, sammen med videoklipp tilknyttet hver enkelt sak.

Eget forliksråd for Asker kommune

Asker kommune fortsetter å ha et eget forliksråd, da kommunestyret vedtok å ikke opprette felles forliksråd for Asker og Bærum kommuner.  Den nye Asker kommune har hittil hatt to forliksråd; ett felles for Røyken og Hurum og ett for Asker. Den nye kommunen får med vedtaket i kommunestyret tirsdag ett forliksråd.

Forliksrådet er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan som har en sentral rolle i det norske rettssystemet, som den første instansen i de aller fleste sivile saker. Forliksrådene har lokal tilstedeværelse i de fleste kommuner. Hvert forliksråd består av tre valgte lekdommere og like mange varamedlemmer, som velges for fire år av gangen.

I alle kommuner skal det høsten 2020 velges nye medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet. Vanligvis er det ett forliksråd i hver kommune.

Asker blir medlem av klimanettverk i EU

Kommunestyret vedtok å signere ordføreravtalen Covenant of Mayors (CoM) og er med det medlem av et stort klimanettverk for lokale og regionale myndigheter i EU.

Over 10.000 byer og kommuner fra mer enn 135 land har hittil signert ordføreravtalen. Avtalens hovedmål er å bringe byer og lokale myndigheter sammen for å jobbe integrert med utslippsreduksjon og klimatilpasning, utveksle resultater, erfaringer og kunnskap

I Norge har hittil 15 kommuner underskrevet avtalen, deriblant Oslo, Bergen, Trondheim, Bærum, Asker (2018), Kristiansand, Ålesund og Stavanger. Viken fylkeskommune er medlem (2020), og KS har vært støttemedlem siden 2010.

Gjennom å signere ordføreravtalen forplikter kommunen seg til å jobbe for å:

  • Redusere utslippene av klimagasser i kommunen med minst 40 prosent innen 2030 (basisår 1990).
  • Øke motstandsevnen og tilpasse samfunnet til konsekvenser av klimaendringene.
  • Sørge for tilgang til sikker, bærekraftig og rimelig energi for alle, øke livskvaliteten og forbedre energisikkerheten i samfunnet.

Som medlem vil Asker kommune blant annet få:

  • Tilgang til oppdatert kunnskap gjennom veiledere, rapporter, webinarer og seminarer
  • Et omfattende nettverk med kommuner i Europa, som utveksler ideer og gode eksempler på klimaplaner og –tiltak
  • Enklere tilgang til støttemidler gjennom ulike typer prosjektsamarbeid
  • Anledning til å vise og dele Asker kommunes klimaarbeid på en internasjonalt anerkjent plattform
  • Lettere adgang til EU-midler på klimaområdet

Samarbeidsavtale for Osloregionen

Asker ønsker tettere samarbeid i Osloregionen. Derfor inngås samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd. Ordfører Lene W Conradi ble valgt til Osloregionens representantskap.

Tilstandsrapport for grunnskolen i Asker

Tilstandsrapport for grunnskolen i gamle Asker, Røyken og Hurum 2019 ble tirsdag behandlet av kommunestyret. Rapporten omhandler og redegjør for lærertetthet, spesialundervisning og tidlig innsats, læringsmiljø, læringsresultater og tiltak for å styre og følge opp skolens arbeid. 

Rapporten viser at elevenes faglige resultater ligger over det nasjonale gjennomsnittet. Lærertettheten viser at den nasjonale lærernormen er ivaretatt. Andel elever som får spesialundervisning er høy sammenlignet med sammenliknbare kommuner.

Dette viser at kommunen må fortsette og utvikle effektive tiltak tidlig i opplæringsløpet. Det må arbeides ytterligere for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet for gi flest mulig elever bedre forutsetninger for læring og utvikling.

Opplæringsloven fastsetter at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Reglement for salg av kommunal eiendom

Asker kommune er en stor eiendomsaktør i Asker. HP for 2020-2023 har vedtatt inntektskrav fra salg av fast eiendom som skal bidra til å dekke fremtidige investeringsbehov i kommunen.

Kommunestyret vedtok derfor tirsdag reglement for salg av kommunal eiendom. Reglementet skal sikre god økonomi for kommunen og forutsigbarhet for innbyggere og næringsaktører.

Salg av kommunale eiendommer

Å eie fast eiendom har vært lønnsomt for kommunen på  grunn av vekst i eiendomsverdien over lang tid. Eierskapet har gitt kommunen handlefrihet og påvirkningskraft i større byutviklingsområder. Kjøp, salg og utvikling av eiendommer er derfor et viktig virkemiddel for kommunens næringsutvikling, stedsutvikling og lokalmiljø.

Kommunen kan på denne måten benytte sine eiendommer som et ledd i samfunnsutviklingen. Eiendom som kommunen ikke har behov for til ovennevnte formål, vil kunne legges ut for salg og bidra til å frigjøre kapital som kan dekke fremtidige investeringsbehov

Kommunestyret vedtok tirsdag salg av kommunale eiendommer.

Her finner du listene over eiendommer som legges ut for salg.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sørge for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Nettopp det at kunst og kulturopplevelsene skjer i møtet med eleven i skolen gjør DKS til et svært målrettet tiltak.

Etter at Asker ble direktekommune i 2016 har man sett en styrking av samarbeidet mellom DKS og skolene, og man kan vise til gode kunstneriske resultater og økt forankring av de kunstneriske tilbudene i skolene.

Med utgangspunkt i disse gode erfaringene besluttet kommunestyret tirsdag at Asker fortsetter å være direktekommune i DKS.

Vern av skog i Asker

Kommunestyret vedtok vern av viktige skogområder ved Skaugumsåsen, Åstad og på Løkeneshalvøya på  til sammen 954 dekar. Asker kommune har mottatt tilbud fra Staten om erstatning på kr. 3 165 000,- for å gjennomføre et slikt frivillig vern.

Formålet med naturreservatet, Skaugumsåsen og Åstad, er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder et uvanlig variasjonsrikt edelløvskogområde med mange ulike skogtyper, fra rik sump- og kildeskog i dalbunnen til rasmark med tørrere utforminger av edellauvskog i lisiden.

For Løkenesskogen er verneformålet å bevare det vakre og egenartede naturog kulturlandskapet på Løkeneshalvøya som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.

Vern av de aktuelle områdene vil sikre Asker kommunens befolkning en mulighet til å oppleve skog som har vært uberørt av hogst de siste hundre år og kulturlandskap er holdt i hevd fra gammelt av.