Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Stedsutvikling

Asker er en langstrakt kommune med Asker sentrum som kommunesenter, i tillegg til lokalsentrene Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark. Hva skjer der du bor?

Bilde fra Vollen sentrum
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Kort fortalt

Kommunen har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for hvordan vi skal utvikle Asker-samfunnet. 

Utviklingen av lokalsenterne bærer preg av dette. Vi bygger konsentrert i lokalsentrene og rundt kollektivknutepunkt, samtidig som vi ønsker å verne landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer. 

Befolkningsveksten i og utenfor Asker, gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder.

Asker skal utvikles med en definert senterstruktur. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Kommune har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog. Asker skal forhindre videre nedbygging av jordbruksarealer og ta vare på matjord i utbyggingsområder, og sikre den langstrakte kystlinjen og de store sammenhengende friluftsområdene.

I Asker satser vi på utvikle lokalsentrene der vi i dag har allerede har servicetilbud fra private og offentlige, som for eksempel skoler, barnehager og helsetjenester.

Lokalsentrene 

Våre lokalsentra skal være gode møteplasser i nær tilknytning til kollektivtilbud. Ved å utvikle lokalsentrene rundt kollektivknutepunkter, reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud. 

Kommunesenter og lokalsentre i Asker 

Kommunesenteret

Asker sentrum 

Lokalsentrene

Andre utviklingsområder

KArt over lokalområdene

Stedsutvikling i Asker